Коммерциялық банкінің актив операциялары

Коммерциялық банкінің актив операциялары
Активные операции коммерческого банка

Актив операциялардың мақсаты неде?

В чем заключается цель активных операций банка?

Актив операциялар – банкінің меншікті және тартылынды қаражатын пайда алу үшін орналастыру жөніндегі операциялар. Банкінің жалпы өтемпаздығы, табыстылығы, демек, қаржылық сенімділігі мен тұрақтылығы актив операциялардың сапалы жүзеге асырылуына байланысты.

Активные операции – операции по размещению собственных и привлеченных средств банка для получения прибыли. От качественного осуществления активных операций зависят ликвидность, доходность, а следовательно, финансовая надежность и устойчивость банка в целом.

Актив операциялардың қандай түрлері бар?

Какие существуют виды активных операций?

Банкінің актив операциялары экономикалық мазмұнына қарай мына түрлерге бөлінеді:

Активные операции банка в зависимости от их экономического содержания делятся на:

- кредиттік (несиелік) операциялар;

- кредитные (ссудные);

- инвестициялық операциялар;

- инвестиционные;

- кепілдікті операциялар;

- гарантийные;

- комиссиялық операциялар;

- комиссионные;

- бағалы қағаздармен жасалатын операциялар.

- операции с ценными бумагами.

Банк беретін несие қандай белгілер бойынша жіктеледі?

По каким признакам классифицируются кредиты, предоставляемые банком?

Несие түрлі белгілеріне қарай мыналарға жіктелуі мүмкін:

Кредиты могут быть классифицированы по различным признакам:

- қарызгерлердің тұрпаттары бойынша – кәсіпорындарға, билік органдарына, халыққа, банкілерге берілетін несие;

- по типам заемщиков – ссуды предприятиям, органам власти, населению, банкам;

- пайдалану мерзіміне қарай – қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді несие;

- по срокам пользования – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;

- қарызгердің жұмыс істеу аясына қарай – өндіріс аясының кәсіпорындарына берілетін несие және айналыс аясының кәсіпорындарына берілетін несие;

- по сфере функционирования заемщика – ссуды предприятиям сферы производства и ссуды предприятиям сферы обращения;

- қарызгердің тиесілі салаларына қарай – өнеркәсіпке, көлікке, құрылысқа, ауыл шаруашылығына, саудаға берілетін несие;

- по отраслям принадлежности заемщика – ссуды в промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, торговлю;

- қамтамасыз етілу сипатына қарай – кепілді, кепілдікті, сақтандырылған, қамтамасыз етілмеген (бланкілік) несие;

- по характеру обеспечения – залоговые, гарантированные, застрахованные, необеспеченные (бланковые);

- өтелу әдістеріне қарай – бір мезгілде және бөліктеп өтелетін несие.

- по методам погашения – погашаемые единовременно и частями.

Несие беру кезінде қандай құжаттар талап етіледі?

Какие документы требуются при выдаче кредита?

Несие беру кезінде банк әлуетті қарызгерден несиенің материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілуін және қарызгердің заңи құқықтылығын сипаттайтын құжаттар пакетін талап етеді.

При выдаче кредита банк требует от потенциального заемщика пакет документов, характеризующих материальную обеспеченность кредита и юридическую правомочность заемщика.

Осы құжаттарды егжей-тегжейлі атап бере алмас па екенсіз?

Вы не могли бы перечислить эти документы подробнее?

Егер несие беру кезінде талап етілетін құжаттар пакетін егжей-тегжейлі атап көрсетер болсақ, онда олар:

Если подробнее перечислить пакет документов, который требуется при выдаче кредита, то это:

- құрылтай құжаттары;

- учредительные документы;

- несиенің қайтарылу мүмкіндігі мен шығындардың өтелу мерзімі айқындалатын бизнес-жоспар (техникалық-экономикалық негіздеме);

- бизнес-план (технико-экономическое обоснование), на основе которого определяются возможность возврата ссуды и срок окупаемости затрат;

- несиені алу мақсаты тиянақталған келісімшарт немесе оның көшірмесі;

- контракт или его копия, фиксирующие цель получения кредита;

- бухгалтерлік теңгерім және оның кейбір қосымшалары;

- бухгалтерский баланс и некоторые приложения к нему;

- басқа банкілермен жасасылған несие шарттары;

- кредитные договоры с другими банками;

- кепіл немесе кепілгерлік шарты;

- договор залога или поручительства;

- несие шартында белгіленген мерзімге сәйкес несиені қайтару жөніндегі мерзімді міндеттеме-тапсырма;

- срочное обязательство-поручение на возврат ссуды согласно срокам, установленным в кредитном договоре;

- несиені алу жөніндегі шарт, онда несиенің сомасы, мерзімі мен мақсаты көрсетіледі.

- заявление на получение ссуды с указанием суммы, срока и цели кредита.

Банк инвестициялық операцияларды қандай мақсатқа пайдаланады?

В каких целях банк использует инвестиционные операции?

Инвестициялық операциялар — банкінің бірлескен шаруашылық-қаржылық және коммерциялық қызметі, сондай-ақ басқа несие ұйымдарына мерзімді салымдар түрінде орналастыру мақсатында өз қаражатын бағалы қағаздарға және үлеспұлдарға ивестициялау жөніндегі операциялары.

Инвестиционные операции — это операции по инвестированию банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности, а также размещения в виде срочных вкладов в других кредитных организациях.

Қандай операциялар кепілдікті операциялар деп аталады?

Какие операции называются гарантийными операциями?

Бұл белгіленген шарттар басталған кезде банкінің өз клиентінің борышын үшінші тұлғаға төлеуі кепілдігін (кепілгерлігін) беруі жөніндегі операциялар.

Это операции по выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий.

Банкінің комиссиялық операцияларның мәні неде?

В чем заключается смысл комиссионных операций банка?

Бұл банк өз клиенттерінің тапсырмасы бойынша орындайтын және олардан комиссиялық алым түрінде ақы алатын операциялар. Негізгі комиссиялық операциялардың қатарына:

Это операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и взимает с них плату в виде комиссионных. К числу основных комиссионных операций относятся расчетно-кассовые операции, которые связаны с:

- теңгемен және шетел валютасымен есептелетін шоттарды жүргізумен;

- ведением счетов в тенге и иностранной валюте;

клиенттің есеп айырысуымен және төлемдер төлеуімен;

осуществлением расчетов и платежей клиента;

клиентке аударылған қаражатты алумен және оны қолма-қол ақшасыз нысанда шотқа есептеумен;

получением и зачислением перечисленных клиенту средств на счет в безналичной форме;

қолма-қол ақшаны шоттан алып берумен, оны шотқа салумен, сақтаумен және тасымалдаумен байланысты жасалатын есеп айырысу-кассалық операциялар жатады.

выдачей наличных денег со счета, внесением их на счет, хранением и перевозкой.

Банкілер бағалы қағаздармен операция жасау кезінде қандай атқарымдарды орындайды?

Какие функции выполняет банк при операциях с ценными бумагами?

Банк комиссия шарты немесе тапсырма негізінде клиенттің есебінен және тапсыруымен бағалы қағаздарды сатып алу-сату кезінде делдалдық міндеттерді орындайды.

Банк выполняет посреднические функции при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения.

Бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру кезінде банкіге қандай құқықтар берілген?

Какими правами наделен банк в осуществлении операции с ценными бумагами?

Банкілер:

Банк имеет право выступать в качестве:

- бағалы қағаздар нарығында делдал қызметін жүзеге асыра алатын инвестициялық институттар;

- инвестиционных институтов, которые могут осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в качестве посредника;

- инвестициялық кеңесші;

- инвестиционного консультанта;

- инвестициялық компания;

- инвестиционной компании;

- инвестициялық қор ретінде әрекет етуге құқылы.

- инвестиционного фонда.

Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға қандай операциялар жатады?

Какие операции относятся к операциям с ценными бумагами?

Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға мыналар жатады:

К операциям с ценными бумагами относятся:

- қор биржаларында құнды саналатын бағалы қағаздармен жасалатын операциялар;

- операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах;

- векселдермен жасалатын операциялар;

- операции с векселями;

- есептеу және қайта есептеу операциялары;

- учетные и переучетные операции;

вексельдерге наразылық білдіру операциялары;

операции по протесту векселей;

- вексельдерді инкассолау, домицильдеу, акцептеу, индоссолау жөніндегі операциялар;

- операции по инкассированию, домицилированию, акцепту, индоссированию векселей;

- вексельдік тапсырмалар беру жөніндегі операциялар;

- операции по выдаче вексельных поручений;

- вексельдерді сақтау жөніндегі операциялар;

- операции по хранению векселей;

- вексельдерді аукционда сату жөніндегі операциялар.

- операции по продаже векселей на аукционе.

Трастылық (сенімгерлік) операцияларға қызмет көрсетудің қандай түрлері кіреді?

Какие виды услуг входят в трастовые (доверительные) операции?

Трастылық операцияларға қызмет көрсетудің мынадай түрлері кіреді:

В трастовые операции могут входить следующие виды услуг:

- белгілі бір ақы үшін фирмалар мен жеке тұлғалардың қаржы істері мен меншігін басқару;

- управление финансовыми делами и собственностью фирм и частных лиц за определенную плату;

- трастылық бөлімдер арқылы өз клиенттерінің бағалы қағаздар қоржынын басқару;

- управление через трастовые отделы портфелями ценных бумаг своих клиентов;

- акциялар мен облигациялар шығарушы корпорацияларға агент қызметтерін көрсету;

- предоставление агентских услуг корпорациям, выпускающим акции и облигации;

- өсиет бойынша қамқоршылар болу;

- выступление в качестве попечителей по завещанию;

- жекелеген бағалы қағаздарды және олардың қоржындарын сенімгерлікпен басқаруға беру;

- передача в доверительное управление отдельных ценных бумаг и их портфелей;

- бағалы қағаздарға қызмет көрсетумен байланысты төлемдік атқарымдар;

- платежные функции, связанные с обслуживанием ценных бумаг;

- зейнетақылық және инвестициялық қорлардың активтерін басқару, т.б.

- управление активами пенсионных и инвестиционных фондов и др.

Шетел валютасымен жасалатын операцияларда қандай операциялар қамтылады?

Какие операции включают в себя операции с иностранной валютой?

Шетел валютасымен жасалатын операциялар:

Операции с иностранной валютой включают:

- шетел валютасын сатып алу-сату операцияларын;

- операции купли-продажи иностранной валюты;

- ақша аккредитивтерін төлеуді және ұсынуды;

- оплату и выставление денежных аккредитивов;

- шетел банкілерінің жол чектерін сатып алуды және төлеуді;

- покупку и оплату дорожных чеков иностранных банков;

- пластикалық карталар шығаруды және оларға қызмет көрсетуді;

- выпуск и обслуживание пластиковых карт;

- халықаралық есеп айырысуды қамтиды.

- осуществление международных расчетов.

Банкілер қаржы кеңесшісі ретінде әрекет еткенде қандай рөл атқарады?

Какую роль играют банки, выступая в качестве финансового консультанта?

Тәжірибелі мамандар жұмыс істейтін банкілер, әсіресе несиені, жинақ ақшаны оңтайлы пайдалану, қаражатты инвестициялау туралы мәселе туындаған кезде білікті кеңес бере алады.

Банки, где работают опытные специалисты, могут дать квалифицированный совет, особенно когда вопрос стоит об оптимальном использовании кредита, сбережений, инвестировании средств.

Банкінің ақпараттық қызме-тіне қандай қызмет көрсетулер кіреді?

Какие услуги входят в информационную деятельность банка?

Банк клиенттерге белгілі бір ақы үшін коммерциялық сипатта да, бейкоммерциялық сипатта да ақпарат беретін қызметтер көрсетеді.

Банк за определенную плату предоставляет клиентам информацию как коммерческого, так и некоммерческого характера.

Банк аралық несиенің мәні неде?

В чем заключается сущность межбанковского кредита?

Банк аралық несие – бір коммерциялық банк екінші банкіге беретін несие түрі.

Межбанковский кредит – это вид кредитов, предоставляемых одним коммерческим банком другому.

Мұндай несие банк аралық нарықта сатып алынады және сатылады.

Купля-продажа такого кредита осуществляется на межбанковском рынке.

Банк аралық нарық қызметінің аясы қандай?

Какова сфера деятельности межбанковского рынка?

Банк аралық нарық – несие капиталдары нарығының бір бөлігі, мұнда банкілер несие мекемелерінің уақытша бос ақшалай ресурстарын тартып, негізінен банк аралық депозиттер нысанында белгілі бір уақытқа орналастырады.

Межбанковский рынок – это часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками преимущественно в форме межбанковских депозитов на определенные сроки.

Банк аралық нарықтың қаражаты қандай мақсат үшін пайдаланылады?

Для каких целей используются средства межбанковского рынка?

Банк аралық нарықтың қаражатын қарызгер-банкілер өзінің активтік операцияларын жабу үшін, сондай-ақ банкілердің теңгерімдерінің өтімділігін жабу үшін пайдаланады.

Средства межбанковского рынка используются банками-заемщиками для покрытия своих активных операций, а также для покрытия ликвидности балансов банков.

Банк аралық несие қандай нысанда сатып алынады және сатылады?

В какой форме осуществляется купля-продажа межбанковских кредитов?

Банк аралық несиені сатып алу-сату еркін нарықтағы мәмілелер нысанында, сондай-ақ тығыз ынтымақтастықтағы банкілер бір-біріне өзара мүдделерден туындайтын шарттар негізінде несие беретін “жабық” нарықтағы мәмілелер нысанында берілуі мүмкін.

Купля-продажа межбанковских кредитов возможна в форме сделок на свободном рынке, а также в форме сделок на “закрытом” рынке, где кредиты предоставляются друг другу тесно сотрудничающими банками на условиях, вытекающих из взаимных интересов.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»